Instytut Dziedzictwa Solidarności zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://ids1980.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2022  
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024  

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób słabosłyszących oraz niesłyszących
  • Część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR)7
  • Strona nie posiada aktywnej funkcji zmiany rozmiaru czcionek

Powody wyłączenia:

  • Strona uległa awarii podczas przenoszenia jej na nowy serwer. Trwają prace zmierzające do budowy nowej strony, która będzie zgodna z ustawą.
  • W miarę możliwości opublikowane wcześniej pliki będą sukcesywnie poddawane procesowi OCR, a nowe pliki będą publikowane w formatach zawierających treść z poprawnie zaznaczoną strukturą logiczną.

Oświadczenie sporządzono dnia: 09.02.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe 

Na stronie Instytutu Dziedzictwa Solidarności – www.ids1980.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Kompatybilność z aplikacjami zewnętrznymi 

Strona internetowa działa poprawnie z aplikacjami zewnętrznymi ułatwiającymi dostęp osobom niepełnosprawnym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Jakub Jóźwiak, jjozwiak@ids1980.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 888 804 384, e-mail: sekretariat@ids1980.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać: 

  • dane osoby zgłaszającej żądanie, 
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu. 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Siedziba Instytutu Dziedzictwa Solidarności mieści się w budynku przy ul. Targ Drzewny 8 w Gdańsku, w pobliżu przystanków komunikacji publicznej (tramwajowych, autobusowych) i dworca PKP Gdańsk Główny. Przed gmachem znajduje się parking (płatny w dni powszednie w godzinach 9–20), z jednym oznakowanym miejscem postojowym przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście główne jest zlokalizowane od strony ul. Targ Drzewny. Drzwi otwierają się w kierunku zewnętrznym. Po prawej stronie od schodów wejściowych znajduje się podjazd prowadzący na poziom parteru. Budynek nie jest wyposażony w windę, dlatego dotarcie na kolejne piętra (I–IV) możliwe jest wyłącznie po schodach. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość załatwiania spraw na parterze budynku – za pośrednictwem pracownika ochrony można poprosić o zejście do holu na parterze pracownika Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Wyznaczonym pracownikiem do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami jest główny specjalista ds. administracji. Każda osoba z niepełnosprawnościami uzyska niezbędną możliwą pomoc od pracowników Instytutu.

W przypadku konieczności skorzystania z dodatkowej pomocy prosimy o kontakt: tel.+48 888 804 327 email: sekretariat@ids1980.pl .

Biura Instytutu Dziedzictwa Solidarności znajdują się na drugim, trzecim i czwartym piętrze. Na piętro można dostać się wyłącznie po schodach. Drzwi prowadzące do biur Instytutu oznakowane są tabliczką z logo i nazwą jednostki. Na wszystkich kondygnacjach nie ma progów. Toalety nie są dostosowane do użytku osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie pomieszczenia Instytutu Dziedzictwa Solidarności są dostępne dla osób z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

W pobliżu znajdują się przystanki komunikacji publicznej: Hucisko, Brama Wyżynna, Dworzec Główny.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie