Zadanie finansowane z budżetu państwa
Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydatki inwestycyjne
Nazwa zadania: „Zakup nieruchomości w celu utworzenia w niej głównej siedziby Instytutu Dziedzictwa Solidarności”
Wartość finansowania: 9 086 110 zł
Całkowita wartość zadania: 9 086 110 zł

Przedmiotowa nieruchomość to Budynek Zachodni wraz z działką zlokalizowany w Gdańsku przy ul. Targ Drzewny nr 2.

Właścicielem obiektu był Region Gdański NSZZ “Solidarność”. Budynek został wybudowany w połowie XX w. Jest to budynek podpiwniczony, ściany zewnętrzne z cegły ocieplone styropianem, stropy żelbetowe, więźba dach. Budynek będzie wymagał w przyszłości przeprowadzania konserwacji i remontów w celu zachowania jego dobrostanu. Obiekt nie znajduje się w rejestrze zabytków.

Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum Gdańska, niedaleko Dworca Głównego oraz Starego Miasta w dzielnicy „Śródmieście” w jednostce urbanistycznej „Stare Miasto” przy ul. Targ Drzewny nr 2 działka nr 149/1, obręb , 0090, numer identyfikacyjny działki 226101_1.0090.149/1, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Nr GD1G/00055766/0.

Ponadto w ramach realizacji zadania zakupiono dodatkowo odrębną nieruchomość na sąsiedniej działce nr 150 w postaci garażu murowanego o powierzchni 57 m2. Garaż murowany wykorzystywany będzie w celu parkowania samochodu służbowego oraz przyjmowania dostaw publikacji z drukarni, a także bieżących aktywności gospodarczych instytucji kultury.

Podstawowym efektem rzeczowym zakupu nieruchomości będzie zapewnienie głównej siedziby Instytutowi Dziedzictwa Solidarności i tym samym umożliwienie prowadzenia działalności kulturalnej w zakresie zgodnym ze statutem jednostki. W ramach działalności Instytutu w zakupionej nieruchomości podejmowane będą następujące zadania:

1) organizowanie wystaw czasowych;
2) prowadzenie działań edukacyjnych;
3) gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie i konserwowanie, opracowywanie, udostępnianie, użyczanie i przyjmowanie w depozyt przedmiotów nawiązujących do dziedzictwa ruchu Solidarności i innych demokratycznych ruchów w krajach byłego bloku wschodniego;
4) prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej;
5) prowadzenie internetowego Archiwum Instytutu Dziedzictwa Solidarności;
6) publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw naukowych, katalogów, przewodników wystaw, materiałów informacyjnych i reklamowych;
7) tworzenie i dystrybuowanie produkcji filmowych i multimedialnych;
8) promowanie polskiego dziedzictwa ruchu Solidarności we współpracy międzynarodowej;
9) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej;
10) wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i społecznych;
11) organizowanie i współorganizowanie debat, konferencji, sympozjów, zjazdów, wykładów, koncertów, spektakli oraz pokazów;
12) współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, osobami prawnymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej;
13) współpraca z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”.
Przedmiotowa nieruchomość umożliwi realizację:
– wystaw czasowych na parterze budynku,
– spotkań środowisk solidarnościowych i organizacji pozarządowych,
– udostępniania zbiorów Instytutu naukowcom, studentom oraz wszystkim zainteresowanym podmiotom,
– promowanie dziedzictwa Solidarności wśród zagranicznych gości, którzy masowo spacerują w sezonie w centrum Gdańska, gdzie znajduje się przedmiotowa nieruchomość.

 

***

Zadania realizowane w 2020 roku przez Instytut Dziedzictwa Solidarności w ramach dotacji celowych udzielonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

KREACJE WIRTUALNE WYSTAW NA 40-LECIE SOLIDARNOŚCI PN. „CZŁOWIEK RODZI SIĘ I ŻYJE WOLNYM”

Kwota dofinansowania – 531  500,00 zł

Utworzony w 1980 roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest ogromnym osiągnięciem Polaków i ich wkładem w światową historię. Solidarność przyczyniła się do upadku komunizmu w Europie i zakończenia zimnej wojny. Celem wystaw „Człowiek rodzi się i żyje wolnym” jest upamiętnienie 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, ukazanie jego znaczenia dla Polski i świata oraz upowszechnienie wiedzy o Związku, szczególnie wśród młodszych osób (które nie były uczestnikami lub świadkami wydarzeń z lat 1980–1981). Wystawa ma podkreślać fakt, że Solidarność była dziełem setek tysięcy uczestników robotniczych strajków w 1980 roku oraz milionów jej członków z całej Polski, reprezentujących różne zawody. Wystawa ma pokazywać, że strajkujący i członkowie Solidarności, mimo groźby represji, przełamali swój strach przed niedemokratyczną władzą komunistyczną, ponieważ pragnęli wolności. Chcieli mieć wpływ na losy swego kraju, pragnęli, aby traktować ich podmiotowo, a nie jak bezmyślne istoty zobowiązane do bezwzględnego posłuszeństwa. Wystawa będzie też nieść uniwersalne przesłanie pokazujące proces podnoszenia się z kolan i budowania wspólnoty przeciwstawiającej się złu.

Dla osiągnięcia tego celu i zainteresowania odbiorców historią Solidarności bardzo ważna jest forma, w jakiej ta historia zostanie opowiedziana. Ważne jest ukazanie warunków życia w ówczesnej Polsce oraz emocji towarzyszących strajkującym i działającym w NSZZ „Solidarność”. Forma prezentacji powinna uwzględniać fakt, że masowy odbiorca przywiązany jest do kultury obrazkowej. Powinna przyciągać ludzi do wystawy (instalacji) i zachęcać do zapoznania się (przeczytania, wysłuchania, obejrzenia) przedstawionych na niej treści. W efekcie więcej osób będzie posiadało większą wiedzę o historii Solidarności.

Wystawa będzie się składać z czterech edycji: gdańskiej, szczecińskiej, katowickiej oraz warszawskiej. Pierwsze trzy wymienione edycje będą pokazywać przebieg strajków w regionach. Edycja warszawska będzie z jednej strony podsumowaniem, połączeniem treści zaprezentowanych na pozostałych edycjach, z drugiej pokazaniem, że Solidarność objęła cały kraj, a jej ostateczny kształt prawny został nadany w Warszawie pod naciskiem wydarzeń września i października 1980 roku.

DRUK I PROMOCJA ALBUMU NA 40-LECIE SOLIDARNOŚCI

Kwota dofinansowania – 452 500,00 zł

Album wydany w celu upamiętnienia 40. rocznicy powstania Solidarności oraz popularyzacji wiedzy o Solidarności będzie odzwierciedlał najnowszy stan badań historycznych. Publikacja zawierająca okolicznościową część wstępną oraz rozdziały poświęcone historii NSZZ „Solidarność” (lata 1980–1981, Solidarność w podziemiu, lata 1989–1990) oraz jej teraźniejszości (związek zawodowy w gospodarce wolnorynkowej) stanowić będzie trwałą pamiątkę obchodów. Album będzie wydany na kredowym papierze, bogato opatrzony ilustracjami oraz cytatami. Czcionki będą sporej wielkości, a między wierszami zostanie zachowane duże światło, dzięki czemu publikacja będzie bardziej przyjazna czytelnikowi. Część z 20 000 egzemplarzy zostanie rozesłana do szkół, bibliotek i regionów NSZZ „Solidarność”. Wydaniu albumu będzie towarzyszyć akcja promocyjna w mediach społecznościowych zachęcająca czytelników do zapoznania się z cyfrową wersją publikacji.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie