Opis projektów, które realizujemy w IDS w 2023 roku z wykorzystaniem dotacji celowych udzielonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

Digitalizacja i zabezpieczenie 130 kaset wideo z zasobów Video Studio Gdańsk

Kwota dofinansowania  – 271 830,00 zł 

Fundacja Filmów i Programów Katolickich Video Studio Gdańsk, która jest głównym organizatorem tego projektu, to jeden z pierwszych w historii Polski niezależnych producentów telewizyjnych w Polsce. W ciągu ponad 40 lat działalności twórczej, rozpoczętej podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, Video Studio Gdańsk dokumentowało najważniejsze wydarzenia społeczne i polityczne tzw. karnawału Solidarności, stanu wojennego, strajków w 1988 roku, papieskich pielgrzymek, czasu Okrągłego Stołu i okresu transformacji. Posiada jedno z najbogatszych i najciekawszych archiwów filmowych lat 80. i początku 90. XX wieku, które zawiera unikatowe materiały zarejestrowane przez niezależnych twórców. 

Celem projektu jest digitalizacja oraz rekonstrukcja materiałów i wywiadów powstałych przy produkcji filmów dokumentalnych o najnowszej historii Polski z lat 1981–2010. Archiwizacja zostanie wykonana również na dyskach HDD w formatach cyfrowych. Prace digitalizacyjno-rekonstrukcyjne obejmą 130 kaset zapisu na taśmach magnetycznych (Sierpniowa przemiana – 14 szt., Solidarność po XX latach – 13 szt., Konfrontacja materiały – 13 szt., Okrągły Stół – 36 szt., Jeden drugiego brzemiona noście – 32 szt., Historia Solidarności BIPS i inne – 22 szt.), zagrożonych rozmagnesowaniem i utratą zapisu wizji i fonii.

Zadanie: Digitalizacja i zabezpieczenie 130 kaset wideo z zasobów Video Studio Gdańsk
dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

**

„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” (edycja IX)

Kwota dofinansowania – 98 600,00 zł

Fundacja Centrum Solidarności, która jest głównym organizatorem tego projektu, od 23 lat zajmuje się działalnością edukacyjną, za pośrednictwem różnych form przekazu popularyzującą wśród młodego pokolenia Polaków ten jakże ważny dla dziedzictwa kulturowego i historycznego fragment historii Polski z lat 1970–1990. Rokrocznie od 9 lat w projekcie „Olimpiada Solidarności” bierze udział od 3000 do 4000 uczniów z całej Polski. Jest to najważniejsze wydarzenie edukacyjne z zakresu historii Solidarności w Polsce, które przez wiele lat istnienia wypracowało już własną markę i stało się rozpoznawalne.  

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie głównej komisji konkursowej (5 członków) oraz wizytę studyjną (hotel, wyżywienie, koszty wynajęcia sal na warsztaty), a także nagrody (w finale) rzeczowe dla 48 finalistów i ich 16 nauczycieli. 

Zadanie:
Realizacja projektu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

***

 

         

Zadanie finansowane z budżetu państwa
Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydatki inwestycyjne
Nazwa zadania: „Zakup nieruchomości w celu utworzenia w niej głównej siedziby Instytutu Dziedzictwa Solidarności”
Wartość finansowania: 9 086 110 zł
Całkowita wartość zadania: 9 086 110 zł

Przedmiotowa nieruchomość to Budynek Zachodni wraz z działką zlokalizowany w Gdańsku przy ul. Targ Drzewny nr 2.

Właścicielem obiektu był Region Gdański NSZZ “Solidarność”. Budynek został wybudowany w połowie XX w. Jest to budynek podpiwniczony, ściany zewnętrzne z cegły ocieplone styropianem, stropy żelbetowe, więźba dach. Budynek będzie wymagał w przyszłości przeprowadzania konserwacji i remontów w celu zachowania jego dobrostanu. Obiekt nie znajduje się w rejestrze zabytków.

Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum Gdańska, niedaleko Dworca Głównego oraz Starego Miasta w dzielnicy „Śródmieście” w jednostce urbanistycznej „Stare Miasto” przy ul. Targ Drzewny nr 2 działka nr 149/1, obręb , 0090, numer identyfikacyjny działki 226101_1.0090.149/1, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Nr GD1G/00055766/0.

Ponadto w ramach realizacji zadania zakupiono dodatkowo odrębną nieruchomość na sąsiedniej działce nr 150 w postaci garażu murowanego o powierzchni 57 m2. Garaż murowany wykorzystywany będzie w celu parkowania samochodu służbowego oraz przyjmowania dostaw publikacji z drukarni, a także bieżących aktywności gospodarczych instytucji kultury.

Podstawowym efektem rzeczowym zakupu nieruchomości będzie zapewnienie głównej siedziby Instytutowi Dziedzictwa Solidarności i tym samym umożliwienie prowadzenia działalności kulturalnej w zakresie zgodnym ze statutem jednostki. W ramach działalności Instytutu w zakupionej nieruchomości podejmowane będą następujące zadania:

1) organizowanie wystaw czasowych;
2) prowadzenie działań edukacyjnych;
3) gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie i konserwowanie, opracowywanie, udostępnianie, użyczanie i przyjmowanie w depozyt przedmiotów nawiązujących do dziedzictwa ruchu Solidarności i innych demokratycznych ruchów w krajach byłego bloku wschodniego;
4) prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej;
5) prowadzenie internetowego Archiwum Instytutu Dziedzictwa Solidarności;
6) publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw naukowych, katalogów, przewodników wystaw, materiałów informacyjnych i reklamowych;
7) tworzenie i dystrybuowanie produkcji filmowych i multimedialnych;
8) promowanie polskiego dziedzictwa ruchu Solidarności we współpracy międzynarodowej;
9) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej;
10) wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i społecznych;
11) organizowanie i współorganizowanie debat, konferencji, sympozjów, zjazdów, wykładów, koncertów, spektakli oraz pokazów;
12) współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, osobami prawnymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej;
13) współpraca z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”.
Przedmiotowa nieruchomość umożliwi realizację:
– wystaw czasowych na parterze budynku,
– spotkań środowisk solidarnościowych i organizacji pozarządowych,
– udostępniania zbiorów Instytutu naukowcom, studentom oraz wszystkim zainteresowanym podmiotom,
– promowanie dziedzictwa Solidarności wśród zagranicznych gości, którzy masowo spacerują w sezonie w centrum Gdańska, gdzie znajduje się przedmiotowa nieruchomość.

 

***

Zadania realizowane w 2020 roku przez Instytut Dziedzictwa Solidarności w ramach dotacji celowych udzielonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

KREACJE WIRTUALNE WYSTAW NA 40-LECIE SOLIDARNOŚCI PN. „CZŁOWIEK RODZI SIĘ I ŻYJE WOLNYM”

Kwota dofinansowania – 531  500,00 zł

Utworzony w 1980 roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest ogromnym osiągnięciem Polaków i ich wkładem w światową historię. Solidarność przyczyniła się do upadku komunizmu w Europie i zakończenia zimnej wojny. Celem wystaw „Człowiek rodzi się i żyje wolnym” jest upamiętnienie 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, ukazanie jego znaczenia dla Polski i świata oraz upowszechnienie wiedzy o Związku, szczególnie wśród młodszych osób (które nie były uczestnikami lub świadkami wydarzeń z lat 1980–1981). Wystawa ma podkreślać fakt, że Solidarność była dziełem setek tysięcy uczestników robotniczych strajków w 1980 roku oraz milionów jej członków z całej Polski, reprezentujących różne zawody. Wystawa ma pokazywać, że strajkujący i członkowie Solidarności, mimo groźby represji, przełamali swój strach przed niedemokratyczną władzą komunistyczną, ponieważ pragnęli wolności. Chcieli mieć wpływ na losy swego kraju, pragnęli, aby traktować ich podmiotowo, a nie jak bezmyślne istoty zobowiązane do bezwzględnego posłuszeństwa. Wystawa będzie też nieść uniwersalne przesłanie pokazujące proces podnoszenia się z kolan i budowania wspólnoty przeciwstawiającej się złu.

Dla osiągnięcia tego celu i zainteresowania odbiorców historią Solidarności bardzo ważna jest forma, w jakiej ta historia zostanie opowiedziana. Ważne jest ukazanie warunków życia w ówczesnej Polsce oraz emocji towarzyszących strajkującym i działającym w NSZZ „Solidarność”. Forma prezentacji powinna uwzględniać fakt, że masowy odbiorca przywiązany jest do kultury obrazkowej. Powinna przyciągać ludzi do wystawy (instalacji) i zachęcać do zapoznania się (przeczytania, wysłuchania, obejrzenia) przedstawionych na niej treści. W efekcie więcej osób będzie posiadało większą wiedzę o historii Solidarności.

Wystawa będzie się składać z czterech edycji: gdańskiej, szczecińskiej, katowickiej oraz warszawskiej. Pierwsze trzy wymienione edycje będą pokazywać przebieg strajków w regionach. Edycja warszawska będzie z jednej strony podsumowaniem, połączeniem treści zaprezentowanych na pozostałych edycjach, z drugiej pokazaniem, że Solidarność objęła cały kraj, a jej ostateczny kształt prawny został nadany w Warszawie pod naciskiem wydarzeń września i października 1980 roku.

DRUK I PROMOCJA ALBUMU NA 40-LECIE SOLIDARNOŚCI

Kwota dofinansowania – 452 500,00 zł

Album wydany w celu upamiętnienia 40. rocznicy powstania Solidarności oraz popularyzacji wiedzy o Solidarności będzie odzwierciedlał najnowszy stan badań historycznych. Publikacja zawierająca okolicznościową część wstępną oraz rozdziały poświęcone historii NSZZ „Solidarność” (lata 1980–1981, Solidarność w podziemiu, lata 1989–1990) oraz jej teraźniejszości (związek zawodowy w gospodarce wolnorynkowej) stanowić będzie trwałą pamiątkę obchodów. Album będzie wydany na kredowym papierze, bogato opatrzony ilustracjami oraz cytatami. Czcionki będą sporej wielkości, a między wierszami zostanie zachowane duże światło, dzięki czemu publikacja będzie bardziej przyjazna czytelnikowi. Część z 20 000 egzemplarzy zostanie rozesłana do szkół, bibliotek i regionów NSZZ „Solidarność”. Wydaniu albumu będzie towarzyszyć akcja promocyjna w mediach społecznościowych zachęcająca czytelników do zapoznania się z cyfrową wersją publikacji.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie