W sprawie wypowiedzi Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego Pana Mieczysława Jurka, dotyczącej rzekomej bezczynności Instytutu Dziedzictwa Solidarności w sprawie przejęcia i zagospodarowania terenów po historycznej Świetlicy Stoczni Szczecińskiej, należy podkreślić, że treść porozumienia przedmiotowego przedsięwzięcia została wypracowana w trakcie konsultacji z udziałem przedstawicieli zainteresowanych stron, w tym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz IDS. Niemniej aktualnie wszelki proces decyzyjny skupia się m.in. na zapewnieniu bezpośredniego dojazdu do budynku Świetlicy jeszcze przed podpisaniem stosownego porozumienia. Ponadto Instytut Dziedzictwa Solidarności w Gdańsku stale monitoruje sprawę, co znajduje odzwierciedlenie w sporządzonej dokumentacji. Mając na uwadze właściwe, rzetelne i celowe wydatkowanie środków publicznych, które zostałyby przeznaczone na utworzenie oddziału IDS w Szczecinie, a następnie na prowadzenie inwestycji, na obecnym etapie sprawy ustalono, że niezbędne jest powołanie przez IDS w bieżącym roku Kolegium Doradczego, złożonego z ekspertów w dziedzinie realizacji programów i inwestycji ministerialnych prowadzonych lub współprowadzonych przez resort kultury. Zamierzeniem ciała doradczego będzie określenie ram Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla całego obiektu z uwzględnieniem aspektów oferty kulturalnej oraz celów ekonomicznych. Wypracowane w ten sposób konkluzje i rekomendacje winny zostać poddane konsultacjom ze stronami porozumienia. Następstwem tego procesu byłaby faza organizacji oddziału IDS w Szczecinie.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie